แบบประเมิน LPA ประจำปี 2561

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
ประกอบด้วย  5  ด้าน ดังนี้

            ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ                      คลิก>>ดาวน์โหลดเอกสาร
             

            ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา     คลิก>>ดาวน์โหลดเอกสาร
             

            ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง      คลิก>>ดาวน์โหลดเอกสาร
             

            ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ                    คลิก>>ดาวน์โหลดเอกสาร
             

            ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล                           คลิก>>ดาวน์โหลดเอกสาร
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^