หนังสือตอบข้อหารือสปสช

Q: หนังสือตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีกองทุนเทศบาลนครยะลา หารือการสนับสนุนเงิน LTC ให้กับศูนย์บริการฯ ของเทศบาล
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: หนังสือตอบข้อหารือสปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลหนองแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี หารือรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: ตอบข้อหารือสปสช. เขต 1 เชีียงใหม่ กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่การสนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองโรค
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 12 กรณีโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง หารือเรื่อง CM ลาออกจากราชการ
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลนนทรีย์ จังหวัดตราด ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7(4) ไม่เพียงพอสามารถใช้งบปกติของ อปท. มาดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลหัวไทร จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสุนนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและมีการจัดซื้อคู่มือจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับทัตกรรมและมีการจัดซื้อและมอบอุปกรณ์แปรงสีฟันสามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี สนับสนุนโครงการพัฒนาข้อมูลสุขภาพในชุมชนสามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 1 กรณีกองทุนตำบลท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและมีการจัดซื้อยาสมุนไพรได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีการสนับสนุนโครงการของกองทุน อบต.บ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง ในประเด็นการเบิกจ่ายค่าน้ำและเครื่องดื่มภายใต้โครงการ
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: ตอบข้อหารือสปสช.เขต 8 กรณีการสนับสนุนโครงการของกองทุนเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูให้กับ รพ.สต.หมากเลื่อม ในประเด็นการขยายเวลาการดำเนินโครงการ การคืนเงินคงเหลือ และผู้รับผิดชอบโครงการ
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: ตอบข้อหารือสปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดสูง 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยวิธี Liquid Based Cytology โดยสนับสนุนให้กับสถานบริการสาธารณสุขสามารถสนับสนุนได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 107.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 อุดรธานี กรณีกองทุนตำบลศรีชมพู จังหวัดบึงกาฬ สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา (สปสช.ได้ตอบข้อหารือประเด็นลักษณะดังกล่าวแล้ว)
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 106.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีกองทุนตำบลพิชัยหารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีการจัดหาวัสดุ (สปสช.ได้ตอบข้อหารือประเด็นลักษณะดังกล่าวแล้ว) 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 105.ตอบข้อหารือ อบต.ป่งไฮ กรณีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือจากปีที่ผ่านมา ต้องขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 104.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่หารือการสนับสนุนงบกองทุนอบรม อสม. ตามหลักสูตรฟื้นฟู
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 103.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีอบต.เหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หารืองบค่าบริการ LTC คงเหลือเนื่องจากผู้สูงอายุเสียชีวิต
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 102.ตอบข้อหารือ อบต. ดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี กรณีการรายงานงบค่าบริการ LTC ผ่านระบบออนไลด์ และแนวปฏิบัติการดำเนินของศูนย์ฯ
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 101.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณี รพ.สต.บ้านเลี้ยว อำเภอปง จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่นอกพื้นที่ตำบลออย จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลออยได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 100.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลเมืองแพร่หารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 99.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ งดการสมทบปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากปีที่ผ่านมาสมทบเกินกว่าร้อยละ 60 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 98.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 ราชบุรี กรณีเทศบาลเมืองสมุทรสงครามของดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 97.ตอบข้อหารือเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขอหารือเกียวกับการจัดบริการ LTC โดยศูนย์ของเทศบาลและสามารถจัดหาอุปกรณ์/วัสดุได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 96.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีการจ่ายค่าพาหนะให้กับอาสาสมัครผู้เหลือดูแลคนพิการโดยชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 95.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณี อบต.พานทอง จังหวัดกำแพงเพชร หารือประเด็นศูนย์การศึกษานอกระบบฯ เป็นหน่วยงานอื่นหรือไม่ สามารถขอรับการสนับโครงการ 3 วัยพึ่งพาซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 94.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น กรณีการนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศิลามาบรรจุเข้าในแผนงบประมาณและแผนพัฒนา 4 ปี ของเทศบาลหรือไม่ อย่างไร 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 93.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลเมืองลำพูนหารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้่ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 92.ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จังหวัดสุรินทร์ กรณีการถัวเฉลี่ยระหว่างรายการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามประกาศฯ ข้อ 7(4) 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 91.ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกรณีการสนับสนุนโครงการให้กับ รพ.สต.ตามประกาศฯ ข้อ 7(1) 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 90.ตอบข้อหารือเทศบาลนครปฐมกรณ๊การสนับสนุนโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ในเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 89.ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ หารือกรณีอัตราค่าตรวจสุขภาพประจำปีตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 88.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 สระบุรี กรณีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองจิก จะจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 87.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 สงขลา กรณีเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดพัทลุง หารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 86.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรามจะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรามในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 85.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเป็นรางวัลในโครงการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 84.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีกรรมการในคณะกรรมการกองทุนถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคำสั่ง คสช. จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 83.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหลุมหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามข้อ 7(4) ของประกาศฯ
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 82.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีหารือการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 8 วรรคสองหมายถึงพื้นที่ตามเขตการปกครองของกระทรวงหมาดไทยหรือเขตการให้บริการของเครือข่ายบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 81.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก กรณี สสจ.เพชรบูรณ์ หารือแนวปฏิบัตตามประกาศฯ เกี่ยวับการเปิดบัญชีของศูนย์เด็กเล็ก กรณีการสนับสนุนหน่วยงานอื่น และกรณีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับ รพ.สต. 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 80.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 4 สระบุรี แนวทางการบริหารจัดการกองทุนมีงบประมาณเหลือจ่ายเกิน 2 ปี 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 79.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง หารือประเด็นเข้าร่วมดำเนินงาน LTC สามารถนำงบ LTC มาคำนวณรวมเป็นรายรับของกองทุนตาม 7(4) ของประกาศได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 78.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีเทศบาลนครสงขลาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณชีวิตผู้สูงอายุ
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 77.ตอบข้อหารือการให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ด้านการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลนครรังสิต (การใช้งบกองทุนตำบลและ LTC จัดซื้อแพมเพิส)
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 76.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 4 กรณีการเปิดบัญชีใหม่โดยโรงพยาบาลของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ลาดชิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 75.ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ ในการดำเนินโครงการว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 74.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ในการสนับสนุนงบค่าบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กรณีที่พื้นที่ไม่มีศูนย์
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 73.ตอบข้อหารือการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวปลวก จังหวัดสระบุรี การสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
A:  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 72.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของเทศบาลตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 71.ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลท่าลานกรณีการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัวตามประกาศฯ 7(1) 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 70.ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการตั้งให้ข้อสังเกตเรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อเสื้อ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 69.ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลเนื่องเขตกรณีกลุ่มองค์กรประชาชนดำเนินโครงการส่งเสริมออกกำลังกายผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 68.ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลบางเมืองกรณีชมรม อสม.ดำเนินการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์โดยจ้างเหมาโรงพยาบาลได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 67.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีเทศบาลตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2559 จะสามารถสนับสนุนบุคคลนอกพื้นที่ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 66.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีการจัดทำโครงการตรวจประเมิน คัดกรอง และแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้กัับผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางปะอิน
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 65.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เทศบาลเมืองสระบุรี และการดำเนินงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: ุ64.ตอบข้อหารือกรณีศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เทศบาลนครรังสิต
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 63.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีหน่วยบริการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 62.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: ุ61.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 60.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการเต้นแอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพประชาชนฯ จำนวน 4 โครงการของเทศบาลเมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 59.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีการเบิกจ่ายเงินจัดซื้อเสื้อโปโลขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 58.ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยกรณีการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศฯ ข้อ 7(2)
A: ตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 57.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 2 กรณีเทศบาลตำบลหัวรอสนับสนุนงบประมาณกองทุนให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะสามารถซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศฯ ข้อ 7(3) ได้หรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 56.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประสงค์ขอเข้าร่วมดำเนินงาน LTC จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 55.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 12 กรณีเทศบาลตำบลปะลุรู จังนราธิวาส เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. กับค่าตอบแทน CG ในคราวเดียวกัน
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 54.ตอบข้อหารือกรณีชมรมผู้สูงอายุขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางสายตา
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 53.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณโครงการคืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงอายุ สำหรับเป็นค่าตรวจทางการแพทย์เพื่อตรวจวัดสายตาสามารถเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบของ สปสช. ได้หรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 52.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 51.หนังสือตอบข้อหารือสปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 50.หนังสือตอบข้อหารือการออกหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของอบต.ตาอ็อง จ.สรุินทร์
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 49.ตอบข้อหารือการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ สำหรับโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมของเทศบาลนครหาดใหญ่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 48.ตอบข้อหารือการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเช้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดสงขลา
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 47.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จัดทำโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชนประชาชนนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 46.หนังสือตอบข้อหารือกรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตขอหารือการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมใดให้กับชมรม อสม. การอบรมพัฒนาศักยภาพ และการคัดครองสุขภาพตามกลุ่มวัยสามารถดำเนินการได้ทุกสิทธิหรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 45.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 6 ระยอง กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อดำเนินโครงการตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุ สามเณร 
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 44.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 สระบุรี กรณีปลัดไม่ลงนามในใบเบิกเงินและเอกสารต่างที่เกียวข้องกับการขอรับการสนับสนุนโครงการจากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 43.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณกองทุนให้กับหน่วยบริการในพื้นที่ตามประกาศฯ ข้อ 7(1)
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 42.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 41.ตอบข้อหารือกรณีการสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร จังหวัดชุมพร
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 40.ตอบข้อหารือแนวทางการชดใช้คืนเงินในการสนับสนุนค่าเล่าเรียนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลุกดู่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 39.ตอบข้อหารือกรณีแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ของเทศบาลนครรังสิต
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 38.ตอบข้อหารือกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณข้ามปี?

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^