ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินของ อปท.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^