พ.ร.บ.ว่าด้วยการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^