แจ้งขอบเขต รายละเอียดของภารกิจ (Terms of Reference : TOR)

ประเภทหนังสือ : หนังสือราชการ
เลขที่หนังสือ : มท 0816.2/ว 1642 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
เรื่อง : แจ้งขอบเขต/รายละเอียดของภารกิจ (Terms of Reference : TOR)
เรียน : นายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้าย
รายละเอียดหนังสือ : เจ้าภาพ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพฯ
เอกสารแนบ :      เอกสาร
เอกสาร[เพิ่มเติม] :
    TOR ทักษะวิชาการ ระดับประเทศ
    TOR ทักษะวิชาการ ระดับภาค
    TOR นิเทศ ติดตามฯ
    TOR เครือข่ายแผนฯ ระดับประเทศ
    TOR เครือข่ายแผนฯ ระดับภาค

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^