ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (VISION)
ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (VISION)

17 Feb 2020 0 44

วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้นำและสมาชิกในองค์กร และกำหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จุดหมายปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไ

1
^