การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาคเอกชน


การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาคเอกชน 
 

ว18/2559 คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ ก.พ. รับรอง
ว5/2558 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ว21/2554 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ว21/2554 คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ส่วนที่ 1/3)
ว21/2554 คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ส่วนที่ 2/3)
ว21/2554 คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ส่วนที่ 3/3)

Relate