ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และหน่วยงานของรัฐ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำเป็นการรวบรวมข้อมูลราคาภายในประเทศจึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดหาในต่างประเทศ  หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสารได้
คลิก ดาวน์โหลด หรือจากเว็บไซต์สานักงบประมาณ www.bb.go.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^