เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^