ป้ายกำกับ หนังสือ หลักเกณฑ์

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ

0 547

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

0 13,594

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ ศ 2551

การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

0 44

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 2 ว 91 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558

0 30

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 5 ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558

แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

0 19

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนมาก ที่ มท 0809 2 ว 137 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี

โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

0 37

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 2 ว 136 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

0 38

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809 2 ว 135 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

0 49

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 5 ว 61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

0 405

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนมาก ที่ มท 0809 2 ว 124 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อปท.

0 24

ประกาศ ก อบต เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 2

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบแท่ง

0 40

หนังสือ ที่ มท 0809 3 ว 439 เรื่อง การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก ระบบซี เป็น ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน