Tags ค่าเช่าบ้าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

26 Mar 2019 0 4,673

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 สมควรให้แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับส่วนราชการ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริห

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๖๑
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๖๑

26 Nov 2018 0 3,999

ระเบียบค่าเช่าบ้าน 2560 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2560 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับล่าสุด ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2560 ระเบียบค่าเช่าบ้าน 2560 ท้องถิ่น พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2560 ระเบียบค่าเช่าบ้านล่าสุด พ

1
^