ป้ายกำกับ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

0 174

ภัยพิบัติ หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือ

1