Tags คู่มือ

คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21 Feb 2020 0 186

ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อน

เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียวกาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง
เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียวกาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง

27 Feb 2019 0 810

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียวกาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

19 Feb 2019 0 3,789

- มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย - มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย

“คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ” นวัตกรรมใหม่ของนักวินัยท้องถิ่น
“คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ” นวัตกรรมใหม่ของนักวินัยท้องถิ่น

06 Feb 2019 0 2,179

เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย ๑ วินัยและการรักษาวินัย ๒ การดำเนินการทางวินัย ๓ การรายงานการดำเนินการทางวินัย ๔ ปกิณกะ ๕ พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ๖ การให้ออกจากราชการ ๗ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ๘ สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ๙ กา

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 Feb 2019 0 2,868

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื้อหาประกอบด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายเงิน เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ • การขอรับบำเหน็จบำนาญ • การขอโอนเงินบำเหน็จบำนาญฯ เพื่อจ่ายเป็น เงินบำเหน

แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

29 Aug 2018 0 3,059

แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๑. แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ๒. สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓. ทำบัญชีรายการที่ดิน แสดงประเภท จำนวน และขนาด ๔. กรมธนารักษ์ส่งราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ อปท.

1
^