ป้ายกำกับ ประโยชน์ตอบแทนอื่น

รายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น

0 117

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น

1