ป้ายกำกับ แผนพัฒนา

ประเด็นคำถาม – แนวทางปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประเด็นคำถาม – แนวทางปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

22 พ.ย. 2560 0 2,930

ด้านการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด้านการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด้านการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

16 พ.ย. 2560 0 1,518

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนา คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบ หนังสือซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ หนังสือซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

08 พ.ย. 2560 0 4,617

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810 3 ว 5759 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1
^