คู่มือมาตรฐานหลักเกณฑ์

การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

14 ต.ค. 2560 0 27,498

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ ศ 2551

ประเด็นคำถาม – แนวทางปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประเด็นคำถาม – แนวทางปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

22 พ.ย. 2560 0 8,355

ด้านการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด้านการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด้านการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

16 พ.ย. 2560 0 10,560

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนา คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

20 พ.ย. 2560 0 10,447

คุณสมบัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

13 พ.ย. 2560 0 11,552

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External แบบสำรวจความคิดเห็น

ระเบียบ หนังสือซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ หนังสือซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

08 พ.ย. 2560 0 15,217

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810 3 ว 5759 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

30 ต.ค. 2560 0 10,281

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808 2 ว 1657 ลว 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

^