คู่มือมาตรฐานหลักเกณฑ์

ประเด็นคำถาม – แนวทางปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

0 889

ด้านการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด้านการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด้านการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ

0 547

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 308

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนา คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

0 160

คุณสมบัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

0 9,974

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External แบบสำรวจความคิดเห็น

ระเบียบ หนังสือซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 2,544

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810 3 ว 5759 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

0 1,406

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808 2 ว 1657 ลว 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่

0 67

ประกาศ ก พ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน ฉบับที่ 3 พ ศ 2560

การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

0 13,594

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ ศ 2551

หลักสูตรการสอบแข่งขันประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-2

0 80

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ ศ 2560

หลักสูตรการสอบแข่งขันประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-1

0 81

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ ศ 2560