ระเบียบกระทรวง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินของ อปท.
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินของ อปท.

31 Oct 2017 0 2,523

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท ฉบับที่ 3 พ ศ 2558

ชุดวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ(ภาค ข)ทุกตำแหน่งต้องสอบ
ชุดวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ(ภาค ข)ทุกตำแหน่งต้องสอบ

10 Sep 2017 0 1,873

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ภาค ข ทุกตำแหน่งต้องสอบ เพื่อเป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ

เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

11 Sep 2017 0 1,975

ระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

04 Sep 2017 0 4,720

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 6 พ ศ 2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ ศ 2546

1
^