พระราชบัญญัติ | ระเบียบกระทรวง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

13 ส.ค. 2560 0 5,788

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒

17 มิ.ย. 2562 0 1,661

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ มาตรา ๓ ให้ยกเลิก (๑) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ (๒) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ (๓) พระราชกฤษ

พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

02 พ.ค. 2562 0 2,343

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (๓) กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (๔) คิดถึงประโยชน์

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

24 เม.ย. 2562 0 2,564

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น “ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น “ผู

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

26 มี.ค. 2562 0 8,080

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 สมควรให้แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับส่วนราชการ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริห

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

28 พ.ย. 2561 0 2,183

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2561 ระเบียบเดินทางไปราชการ 2561 ระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบเดินทางไปราชการ 2561 ท้องถิ่น ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2561 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2561 กรมบัญชีกลาง ระเบียบ

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๖๑
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๖๑

26 พ.ย. 2561 0 5,788

ระเบียบค่าเช่าบ้าน 2560 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2560 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับล่าสุด ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2560 ระเบียบค่าเช่าบ้าน 2560 ท้องถิ่น พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2560 ระเบียบค่าเช่าบ้านล่าสุด พ

ระเบียบฯเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับใหม่ล่าสุด) ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
ระเบียบฯเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับใหม่ล่าสุด) ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

18 ส.ค. 2560 0 17,507

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉ.3 พ.ศ. 2559 ระเบียบฯ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1-3) พ.ศ. 2559 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560

18 ก.ค. 2561 0 1,663

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560

^