Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา (Royal Thai Government Gazette) เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2401 โดยเป็นเอกสารระบุข้อบังคับกฎหมายที่ใช้กับพลเมืองในประเทศ ปัจจุบันนอกจากเก็บเป็นเล่มกระดาษแล้วยังเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัลให้ค้นหาได้บนเว็บไซต์อีกด้วย

ราชกิจจานุเบกษา คืออะไร
ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ในส่วนผู้ที่ต้องสืบค้นหาราชกิจจานุเบกษาบ่อยๆ มักเกี่ยวข้องกับการเวนคืนที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต่างๆ เพื่อยืนยันว่าจะมีการก่อสร้างในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจต่างๆ ที่จะไม่ขัดกับข้อกฎหมาย 
ราชกิจจานุเบกษา มิถุนายน พ.ศ. 2566
ราชกิจจานุเบกษา มิถุนายน พ.ศ. 2566

18 มิ.ย. 2566 0 215

ราชกิจจานุเบกษา เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประกา

ราชกิจจานุเบกษา พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ราชกิจจานุเบกษา พฤษภาคม พ.ศ. 2566

18 มิ.ย. 2566 0 183

ราชกิจจานุเบกษา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เมษายน พ.ศ. 2566
ราชกิจจานุเบกษา เมษายน พ.ศ. 2566

18 มิ.ย. 2566 0 142

ราชกิจจานุเบกษา เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประกาศเ

ราชกิจจานุเบกษา มีนาคม พ.ศ. 2566
ราชกิจจานุเบกษา มีนาคม พ.ศ. 2566

18 มิ.ย. 2566 0 133

ราชกิจจานุเบกษา เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประกาศเ

ราชกิจจานุเบกษา กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ราชกิจจานุเบกษา กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

18 มิ.ย. 2566 0 123

ราชกิจจานุเบกษา เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประ

ราชกิจจานุเบกษา มกราคม พ.ศ. 2566
ราชกิจจานุเบกษา มกราคม พ.ศ. 2566

18 มิ.ย. 2566 0 123

ราชกิจจานุเบกษา เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประกาศเ

ราชกิจจานุเบกษา ธันวาคม 2565
ราชกิจจานุเบกษา ธันวาคม 2565

17 มิ.ย. 2566 0 119

ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ราช

ราชกิจจานุเบกษา พฤศจิกายน 2565
ราชกิจจานุเบกษา พฤศจิกายน 2565

17 มิ.ย. 2566 0 136

ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ราช

1
^