Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา (Royal Thai Government Gazette) เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2401 โดยเป็นเอกสารระบุข้อบังคับกฎหมายที่ใช้กับพลเมืองในประเทศ ปัจจุบันนอกจากเก็บเป็นเล่มกระดาษแล้วยังเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัลให้ค้นหาได้บนเว็บไซต์อีกด้วย

ราชกิจจานุเบกษา คืออะไร
ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ในส่วนผู้ที่ต้องสืบค้นหาราชกิจจานุเบกษาบ่อยๆ มักเกี่ยวข้องกับการเวนคืนที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต่างๆ เพื่อยืนยันว่าจะมีการก่อสร้างในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจต่างๆ ที่จะไม่ขัดกับข้อกฎหมาย 
ราชกิจจานุเบกษา พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ระบบงานทะเบียนฐานันดร ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ระบบงานทะเบียนฐานันดร ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

18 พ.ย. 2566 0 247

ราชกิจจานุเบกษา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษา ตุลาคม พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ระบบงานทะเบียนฐานันดร ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา ตุลาคม พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ระบบงานทะเบียนฐานันดร ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

18 พ.ย. 2566 0 253

ราชกิจจานุเบกษา เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษา กันยายน พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ระบบงานทะเบียนฐานันดร ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา กันยายน พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ระบบงานทะเบียนฐานันดร ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

18 พ.ย. 2566 0 238

ราชกิจจานุเบกษา เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษา สิงหาคม พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ระบบงานทะเบียนฐานันดร ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา สิงหาคม พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ระบบงานทะเบียนฐานันดร ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

18 พ.ย. 2566 0 292

ราชกิจจานุเบกษา เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษา กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ระบบงานทะเบียนฐานันดร ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ระบบงานทะเบียนฐานันดร ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

18 พ.ย. 2566 0 289

ราชกิจจานุเบกษา เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษา มิถุนายน พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา มิถุนายน พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

18 มิ.ย. 2566 0 568

ราชกิจจานุเบกษา เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษา พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

18 มิ.ย. 2566 0 540

ราชกิจจานุเบกษา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษา เมษายน พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา เมษายน พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

18 มิ.ย. 2566 0 452

ราชกิจจานุเบกษา เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษา มีนาคม พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา มีนาคม พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

18 มิ.ย. 2566 0 454

ราชกิจจานุเบกษา เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษา กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

18 มิ.ย. 2566 0 429

ราชกิจจานุเบกษา เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษา มกราคม พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา มกราคม พ.ศ. 2566 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

18 มิ.ย. 2566 0 449

ราชกิจจานุเบกษา เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษา ธันวาคม 2565 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา ธันวาคม 2565 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

17 มิ.ย. 2566 0 415

ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษา พฤศจิกายน 2565 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา พฤศจิกายน 2565 ค้นหามติคณะรัฐมนตรี · ราชกิจจานุเบกษา · ระบบงานทะเบียนฐานันดร · ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

17 มิ.ย. 2566 0 443

ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

1
^