หนังสือราชการ สถ.(ย้อนหลัง)

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/12
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/12

21 Sep 2017 0 3,271

รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4 0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/4
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/4

21 Sep 2017 0 2,435

การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี Excellent Happy Home Ward, Kao PraNgam

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/6
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/6

21 Sep 2017 0 2,934

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/7
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/7

21 Sep 2017 0 2,201

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ ศ 2542 งวดที่ 6 ประจำปีการศึกษา พ ศ 2560

1
^