Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือราชการ สถ.(ย้อนหลัง)

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/13
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/13

21 ก.ย. 2560 0 4,243

การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/12
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/12

21 ก.ย. 2560 0 4,927

รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4 0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/1
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/1

21 ก.ย. 2560 0 4,786

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/4
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/4

21 ก.ย. 2560 0 4,090

การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี Excellent Happy Home Ward, Kao PraNgam

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/6
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/6

21 ก.ย. 2560 0 5,011

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/7
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/7

21 ก.ย. 2560 0 4,448

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ ศ 2542 งวดที่ 6 ประจำปีการศึกษา พ ศ 2560

1
^