บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

17 ก.ย. 2560 0 3,222

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 2 ว 91 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558
มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558

17 ก.ย. 2560 0 3,241

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 5 ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558

แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

17 ก.ย. 2560 0 2,685

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนมาก ที่ มท 0809 2 ว 137 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี

โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

17 ก.ย. 2560 0 3,156

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 2 ว 136 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

16 ก.ย. 2560 0 2,036

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809 2 ว 135 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

16 ก.ย. 2560 0 3,231

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 5 ว 61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

16 ก.ย. 2560 0 3,338

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนมาก ที่ มท 0809 2 ว 124 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบแท่ง
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบแท่ง

14 ก.ย. 2560 0 8,990

หนังสือ ที่ มท 0809 3 ว 439 เรื่อง การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก ระบบซี เป็น ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง อบจ.
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง อบจ.

17 ก.ย. 2560 0 1,970

หนังสือสำนักงาน ก จ ที่ มท 0809 2 ว 95 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง

^