Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

หนังสือราชการ : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1074 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
เรียน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด
รายละเอียดหนังสือ :    แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสาร http://www.dla.go.th/upload/ebook/ebook/2018/4/9940_1.pdf
เอกสาร[เพิ่มเติม] : สิ่งที่ส่งมาด้วย http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2018/4/9940_11981.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^