Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด

เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด  เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด  อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๘๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๖๐๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔  สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ 0009.๗๐๒๑๔๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ชุด ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่วัดไว้ก่อนจนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้ออกระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ในเรื่องดังกล่าว นั้น กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า มหาเถรสมาคมได้มีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่าย เงินอุดหนุนวัดที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้วัดถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอยกเลิกหนังสือตามที่อ้างถึง ๑ และ ๒ และให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับวัดในเขตพื้นที่ เพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ต่อไป
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๗๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๘๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔

           ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๖๐๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สําเนาหนังสือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ 0009.๗๐๒๑๔๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ชุด

              ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่วัดไว้ก่อนจนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้ออกระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ในเรื่องดังกล่าว นั้น
            กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า มหาเถรสมาคมได้มีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่าย เงินอุดหนุนวัดที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้วัดถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอยกเลิกหนังสือตามที่อ้างถึง ๑ และ ๒ และให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับวัดในเขตพื้นที่ เพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^