Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)

ประเภทหนังสือ : หนังสือราชการ
เลขที่หนังสือ : มท 0816.2/ว 1913 ลงวันที่ 25 มืถุนายน2561
เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
รายละเอียดหนังสือ : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)
เอกสารแนบ :
   เอกสาร
เอกสาร[เพิ่มเติม] :
    งบปี ๖๑_บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป
    งบปี ๖๑_บัญชีจัดสรร_ปัจจัยพื้นฐาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^