Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด่วนที่สุด
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
         ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
         ๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๑ ชุด
             ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย นั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นด้วยรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^