Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ตารางเทียบมาตรฐานตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง(อบต.)

ตารางเทียบมาตรฐานตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง(อบต.)

ตารางเทียบมาตรฐานตำแหน่งสำหรับใช้ในการเลื่อนระดับ จากระบบซีเป็นระบบแท่ง(อบต.)

บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 (ทุกตำแหน่ง/1-4)
ตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภททั่วไป ทุกตำแหน่ง ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง(โดยการประเมิน)
ระดับชำนาญงาน
ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจำกระดับ ½ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^