Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ [ดาวน์โหลดหนังสือ]

หนังสือที่อ้างถึง 

1. [ดาวน์โหลด]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. [ดาวน์โหลด]หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

3. [ดาวน์โหลด]หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

กระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดทํางบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อาศัยอํานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดแนวทางการปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

[ดาวน์โหลด]

แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^