มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
 
ประกาศ
------------------------------
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
 
 
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ
 
 
 
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^