Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

หนังสือกรมส่งเสริมการกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 323 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 

ด้วยกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบงานบําเหน็จบํานาญโดยบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ปรับปรุงระบบการสั่งจ่ายและการจ่ายตรงเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน จากระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) เป็นระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกระบวนงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การขอรับ การขอเบิก จนถึงการจ่ายเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง จึงยกเลิกหนังสือสั่งการกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง จํานวน ๗ ฉบับ และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) รวมทั้งกําหนดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม(เอกสารแนบ)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^