Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19

1) ที่ มท.0803.3/ว 801 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ การฝึกจัดอบรม แหละการจัดประชุมระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...bu4wZFY99ypAmxXA2Vd8

2) ที่ มท.0819.2/ว 654 การเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ covid-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...Cvl74Hqz6-BScjfRrRp0

3) ที่ มท.0819.2/ว 675 แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน covid-19 ตาม ครม.วันที่ 3 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...D-YJdt-1XRtmLf8Kk63c

4) ที่ มท.0819.2/ว 732 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน covid-19 ตามมติ ครม.วันที่ 3 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...nR0yNlP0zrIQIBUiU34X

5) ที่ มท.0816.3/ว 988 การป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด>>> https://drive.google.com/...K7uQ2B8Y-eaN5nCamRI7

6) ที่ มท.0819.2/ว 870 การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...jqEuKB-vyIQCGKgOBCya

7) ที่ มท.0819.2/ว 863 แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา covid-19
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...Y1v5iARRlUZJvgNU577Z

8) ที่ มท.0808.2/ว 1608 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...E363gis2sfR0cj7uGF5_

9) ที่ มท.0816.4/ว 1628 การป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...6-KgKqd1Bp9-GUwn3N9g

10) ที่ มท.0819.2/ว 1066 การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...R9ojeR0FMiGHtlU-XIwc

11) ที่ มท.0819.2/ว 893 เร่งรัดการดำเนินการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน covid-19 ตาม ครม. วันที่ 3 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...PVOIhroz5p31czrbLyR4

12) ที่ มท.0816.3/ว 1676 การดำเนินการตาม ครม. มาตรการควบคุมการระบาดของ covid-19
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/..._eKVm3RGtUmLg5IFkYYZ

13) ที่ มท.0803.3/ว 918 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...eMAmmR8ON1Np6xMX4zmc

14) ที่ มท.0808.2/ว 1727 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ covid-19
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...D_z9eEm0B5l_b2urHVwX

15) ที่ มท.0803.3/ว 945 หลักเกณฑ์และอัตรค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีมีผู้เสี่ยงหรือติดเชื้อ covid-19
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...p4fcm7P_oXHv5xaUXNFc

16) ที่ มท.0819.2/ว 955 มาตรการการดำเนินการป้องกัน covid-19 ในสถานที่ที่ประชนใช้บริการจำนวนมาก
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...IZFebAuLTpKPopyW8yxK

17) ที่ มท.0820.2/ว 1759 มาตรการการจัดขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...rsQG0uR9SKfOSMpTEcJu

18) ที่ มท 0808.2 / 5993 หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...7R-EQ9tIWoqLHvL0gE2s

19) ที่ มท 0808.2/ว 1841 มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...RzJ-SHnFuTRzEksBAy-P

20) ที่ มท 0808.2/ว 1842 แนวทางจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...ARl9qjJJ5NlbxKTycH4Y

21) ที่ มท.0808.2/ว 1044 กาารดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...qsrZ4vwhAlBLZx6aeIn7

22) ที่ มท 0810.7/ว 1028 การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...Iotfm4lVPh4KjQP3Fu0d

23) ที่ มท.0808.2/ว 1041 แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน covid-19
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...ioTyd4sw9JzyvXwWZugF

24) ที่ มท0816.3/ว 1061 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...htlUr2ftFT8xkWT3Jt7W

25) ที่ มท 0809.3/ว 1066 ซักซ้อมแนวทางการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น WFH
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...BFfFRmO5HlRgVTiKJyi_

26) ที่ มท 0808.2/ว 1992 แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกัน
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...U_MCJeQ8HtDFn7ks1IFf

27) ที่ มท.0810.6/ว 2087 ขอเลื่อนการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...GpynevJpESh_Jo_d2jdf

28) ที่ มท 0810.6/2073 การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...wtoyeVdSQumWxg-_c-Cj

29) ที่ มท 0810.4/ว 1124 ขอความร่้วมมือดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...yq9ADRVEhBYrLZIIIrVG

30) ที่ มท. 0808.2/ 2120 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหนือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร>>> https://drive.google.com/...S5g2Ez0rcGrf-HsQiCAl

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^