หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม_2559

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม_2559

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม_2559

-------------------------------
หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมของ อปท
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท 10 มีนาคม 2559
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 กันยายน 2559
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลการจ่ายขาดเงินสะสม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจ่ายขาดเงินสะสม 59 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม 2559
หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมของ อบต. , เทศบาล, อบจ.
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^