Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม_2559

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม_2559

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม_2559


หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบในหลักการ มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการนําเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตามมาตรการ ดังกล่าว 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^