อัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเดินทางไปราชการ_2559

อัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเดินทางไปราชการ_2559
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนา เดินทางไปราชการต่างประเทศ(มกราคม 2559)
สำนักงบประมาณได้จัดทำหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
- การฝึกอบรมสัมมนา
- การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
-การจ้างที่ปรึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้มีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวหกัน
-------------[มกราคม 2559]------------
ดูรายละเอียด>>> ดาวน์โหลดเอกสาร

Related

No comments yet
Comment
^