Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
2. ครุภัณฑ์การเกษตร
3. ครุภัณฑ์การแพทย์
4. ครุภัณฑ์การศึกษา
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
9. ครุภัณฑ์โรงงาน
10. ครุภัณฑ์สำนักงาน
11. ครุภัณฑ์สำรวจ
12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

รายละเอียด บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^