Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
 
ซึ่งประกาศฉบับนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้เฉพาะในสถานที่ และต้องมีขนาด และจำนวนไม่เกินที่ กกต. กำหนด หากผู้สมัครหรือพรรคการเมืองติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ถูกต้อง หรือเกินขอบเขตตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ดาเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการมีอำนาจรื้อถอน หรือปลดออก หรือสั่งให้หน่วยงานอื่น ดำเนินการโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น และ กกต. อาจนำมาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาดได้ 
อ่านเพิ่มเติมที่ : 
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/006/T_0031.PDF
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^