พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปี 2542

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^