Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/11

 
หนังสือราชการ สถ./11 หน่วยงาน เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วันที่
ลงเว็บไซต์
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว28 15/05/2560 15/05/2560
การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กพส. มท 0810.6/ว972 15/05/2560 15/05/2560
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560 กศ. มท 0816.4/ว968 11/05/2560 15/05/2560
ขอความร่วมมือเร่งรัดการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กพส. มท 0810.5/ว962 11/05/2560 11/05/2560
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น กจ. มท 0802.3/ว42,ว43 11/05/2560 11/05/2560
ขอแจ้งผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว956 09/05/2560 09/05/2560
แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว950 08/05/2560 09/05/2560
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว926 08/05/2560 08/05/2560
การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา กศ. มท 0816.3/ว947 08/05/2560 08/05/2560
การประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2559 กศ. มท 0816.3/ว946 08/05/2560 08/05/2560
การตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) กค. มท 0803.4/ว944 08/05/2560 08/05/2560
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ.2561-2563 
[แบบแผนฯ]     [ข้อมูลพื้นฐาน] 
[ฐานข้อมูลครุภัณฑ์]
กยผ. มท 0815.3/ว943 08/05/2560 08/05/2560
การเร่งรัดติดตามการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว941 05/05/2560 05/05/2560
ขอความร่วมมือเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง กพส. มท 0810.5/ว940 05/05/2560 05/05/2560
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/183 03/05/2560 05/05/2560
ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.8/ว924 04/05/2560 05/05/2560
ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.8/ว922 04/05/2560 05/05/2560
ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.8/ว923 04/05/2560 05/05/2560
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กยผ. มท 0815.4/ว875 27/04/2560 04/05/2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กยผ. มท 0815.2/ว929 04/05/2560 04/05/2560
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม กพส. มท 0810.5/ว927 04/05/2560 04/05/2560
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) เพิ่มเติม กพส. มท 0810.5/ว925 04/05/2560 04/05/2560
การจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ศปท.สถ. มท 0817/4810 02/05/2560 04/05/2560
การจัดสรรคืนเงินงบประมาณ รายการตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
[เอกสารแนบ]
กยผ. มท 0815.3/ว917 03/05/2560 04/05/2560
การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ กค. มท 0803.3/ว921 03/05/2560 03/05/2560
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2369 03/05/2560 03/05/2560
การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว914 02/05/2560 03/05/2560
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปี 2560 สน.คท. มท 0808.2/ว919 03/05/2560 03/05/2560
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว5 27/04/2560 03/05/2560
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ สน.บถ. มท 0809.3/ว915 02/05/2560 03/05/2560
การสำรวจเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว910 02/05/2560 02/05/2560
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศส. มท 0806.2/ว909 02/05/2560 02/05/2560
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว839 25/04/2560 02/05/2560
การคัดเลือกสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กปต. มท 0811.1/ว906 01/05/2560 01/05/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว889 28/04/2560 01/05/2560
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.คท. มท 0808.3/ว886 28/04/2560 28/04/2560
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว879 28/04/2560 28/04/2560
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว881 28/04/2560 28/04/2560
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว880 28/04/2560 28/04/2560
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.3/ว882 28/04/2560 28/04/2560
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว883 28/04/2560 28/04/2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กยผ. มท 0815.2/ว827 24/04/2560 28/04/2560
การรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กยผ. มท 0815.3/ว876 28/04/2560 28/04/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 สน.คท. - 27/04/2560 27/04/2560
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว867 26/04/2560 27/04/2560
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพิ่มเติม กจ. - 26/04/2560 27/04/2560
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5/2560 กศ. - 25/04/2560 25/04/2560
โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว853 25/04/2560 25/04/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2185 24/04/2560 25/04/2560
แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.2/ว26 25/04/2560 25/04/2560

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^