Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/13

 
หนังสือราชการ สถ./13 หน่วยงาน เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วันที่
ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3629-3704 31/03/2560 05/04/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3704-3779 31/03/2560 05/04/2560
รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online 
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803.3/ว738 04/04/2560 04/04/2560
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด สน.คท. มท 0808.2/ว1791 03/04/2560 04/04/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3553-3628 31/03/2560 04/04/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทนและสวัสดิการครู) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3412-3416 31/03/2560 04/04/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3477-3552 31/03/2560 04/04/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3403-3411 31/03/2560 04/04/2560
วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS 
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803.3/ว737 04/04/2560 04/04/2560
การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว729 31/03/2560 04/04/2560
การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา กศ. มท 0816.3/ว735 04/04/2560 04/04/2560
ประชาสัมพันธ์วารสารทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออนไลน์ (DLA e-Magazine) กพส. มท 0810.2/ว716 31/03/2560 04/04/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 สน.คท. - 28/03/2560 03/04/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 3ฯ 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3280-3355 30/03/2560 03/04/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว621 21/03/2560 03/04/2560
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.๒ ในข้อ ๖ จุดรวบรวมขยะอันตรายฯ และข้อ ๗ หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.5/ว727 31/03/2560 31/03/2560
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.2/ว724 31/03/2560 31/03/2560
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 สน.คท. มท 0808.2/ว706 30/03/2560 31/03/2560
การยืนยันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว720 31/03/2560 31/03/2560
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ - อปท) ประจำปี 2560 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.7/ว721 31/03/2560 31/03/2560
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ กค. มท 0803.3/ว719 31/03/2560 31/03/2560
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว718 31/03/2560 31/03/2560
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว717 31/03/2560 31/03/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3184-3187 28/03/2560 30/03/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3108-3183 28/03/2560 30/03/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/3023-3098 28/03/2560 30/03/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/2988-3022 28/03/2560 30/03/2560
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 29/03/2560 30/03/2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว708 30/03/2560 30/03/2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2] 
[เอกสารแนบ 3]     [เอกสารแนบ 4]
กศ. มท 0816.2/ว686 28/03/2560 30/03/2560
แบบรายงานและติดตามผลตัวชี้วัดตามกรอบการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กพส. มท 0810.5/ว707 30/03/2560 30/03/2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว18 29/03/2560 30/03/2560
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.5/ว702 29/03/2560 29/03/2560
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว679 28/03/2560 29/03/2560
การนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว703 29/03/2560 29/03/2560
โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 H (Heart Hand Health) 
[รายชื่อแนบท้าย]
กศ. มท 0816.3/ว692 28/03/2560 29/03/2560
การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ สน.คท. มท 0808.2/ว678 28/03/2560 29/03/2560
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กพส. มท 0810.6/ว696 29/03/2560 29/03/2560
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว701 29/03/2560 29/03/2560
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว680 28/03/2560 29/03/2560
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) สน.บถ. มท 0809.3/ว16 28/03/2560 29/03/2560
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กพส. มท 0810.5/ว684 28/03/2560 28/03/2560
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.8/ว690 28/03/2560 28/03/2560
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว688 28/03/2560 28/03/2560
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว687 28/03/2560 28/03/2560
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว675 28/03/2560 28/03/2560
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว685 28/03/2560 28/03/2560
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว683 28/03/2560 28/03/2560
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1-7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว654 24/03/2560 28/03/2560
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว655 24/03/2560 28/03/2560

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^