Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/3

 
หนังสือราชการ สถ./3 หน่วยงาน
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วันที่
ลงเว็บไซต์
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว1720 29/08/2560 29/08/2560
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1717 29/08/2560 29/08/2560
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว1714 28/08/2560 29/08/2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ กศ. มท 0816.4/ว1709 28/08/2560 29/08/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว4782 25/08/2560 28/08/2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1712 28/08/2560 28/08/2560
ยืนยันและรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางจังหวัดสะอาดภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทย (ระยะ 10 เดือน) กพส. มท 0810.5/ว1699 25/08/2560 28/08/2560
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1695 25/08/2560 25/08/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว4682 21/08/2560 24/08/2560
การจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว1684 24/08/2560 24/08/2560
โครงการ ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20 กศ. มท 0816.3/ว1685 23/08/2560 24/08/2560
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช 2560 กศ. มท 0816.3/ว1682 23/08/2560 24/08/2560
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว1690 24/08/2560 24/08/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1683 23/08/2560 23/08/2560
การมอบรางวัลสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษาและชุมชนต่อเนื่อง ระหว่างปี 2555-2559 กศ. มท 0816.3/ว1675 22/08/2560 23/08/2560
การจัดงานประกาศผลรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว1674 22/08/2560 23/08/2560
ขอให้ส่งเงินคืนสำหรับเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.8/ว1678 23/08/2560 23/08/2560
ขอให้ส่งเงินคืนสำหรับเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.8/ว1679 23/08/2560 23/08/2560
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1672 22/08/2560 23/08/2560
การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค กพส. มท 0810.5/ว4700 22/08/2560 23/08/2560
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 22/08/2560 22/08/2560
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 22/08/2560 22/08/2560
แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ อปท. จะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กพส. มท 0810.8/ว1673 22/08/2560 22/08/2560
การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.4/ว1662 21/08/2560 22/08/2560
การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอกเขตพื้นที่จังหวัด) กพส. มท 0810.5/ว1671 22/08/2560 22/08/2560
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว1656 21/08/2560 22/08/2560
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว1667 22/08/2560 22/08/2560
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1639 18/08/2560 22/08/2560
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) กค. มท 0803.3/ว1659 21/08/2560 21/08/2560
การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กศ. มท 0816.5/ว1650 21/08/2560 21/08/2560
โครงการสัมมนาและชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กพส. มท 0810.5/ว1658 21/08/2560 21/08/2560
การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.5/ว4676 21/08/2560 21/08/2560
การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ กศ. มท 0816.5/ว1655 21/08/2560 21/08/2560
แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) กพส. มท 0810.8/ว1654 21/08/2560 21/08/2560
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.6/ว1640 18/08/2560 21/08/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/8686-8699 19/08/2560 18/08/2560
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กยผ. มท 0815.3/ว1633 17/08/2560 18/08/2560
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว1645 18/08/2560 18/08/2560
การมอบอำนาจกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) กยผ. มท 0815.3/ว1634 17/08/2560 18/08/2560
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว77 15/08/2560 18/08/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1624 17/08/2560 17/08/2560
สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว1627 17/08/2560 17/08/2560
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว1626 17/08/2560 17/08/2560
แจ้งแก้ไขรายละเอียดการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2559 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1625 17/08/2560 17/08/2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว1572 09/08/2560 17/08/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กยผ. มท 0815.3/ว1613 15/08/2560 17/08/2560
แจ้งปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ฯ กพส. มท 0810.5/ว1619 16/08/2560 16/08/2560
เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 กพส. มท 0810.3/ว1617 16/08/2560 16/08/2560
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว106 15/08/2560 16/08/2560
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว105 15/08/2560 16/08/2560

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^