หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/6

 
หนังสือราชการ สถ./6 หน่วยงาน เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วันที่
ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7660-7735 17/07/2560 21/07/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7561-7636 14/07/2560 21/07/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. - 20/07/2560 20/07/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดพิมพ์ หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ กศ. มท 0816.3/ว1443 19/07/2560 20/07/2560
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สน.คท. มท 0808.2/ว4019 19/07/2560 20/07/2560
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว66 20/07/2560 20/07/2560
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สน.คท. มท 0808.2/ว1448 20/07/2560 20/07/2560
การจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง สน.คท. มท 0808.3/ว6 19/07/2560 20/07/2560
ขอส่งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 กศ. มท 0816.4/ว1441 19/07/2560 19/07/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3969 17/07/2560 18/07/2560
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 กพส. มท 0810.5/ว1440 18/07/2560 18/07/2560
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.5/ว1439 18/07/2560 18/07/2560
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง Active Citizen - คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคม กศ. มท 0816.3/ว1437 18/07/2560 18/07/2560
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.4/ว1438 18/07/2560 18/07/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3969 17/07/2560 18/07/2560
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการตามกรอบการประเมินสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2560 กปต. มท 0811.1/ว17 17/07/2560 17/07/2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ กศ. มท 0816.4/ว1429 14/07/2560 17/07/2560
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด กพส. มท 0810.5/ว1385 11/07/2560 17/07/2560
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1424 14/07/2560 17/07/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1421 14/07/2560 14/07/2560
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.คท. มท 0808.5/ว1417 14/07/2560 14/07/2560
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" สน.คท. มท 0808.2/ว1422 14/07/2560 14/07/2560
โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2560 กปต. มท 0811.1/ว1407 14/07/2560 14/07/2560
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.5/ว3810 14/07/2560 14/07/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง) ไตรมาสที่ 4 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7337-7396 14/07/2560 14/07/2560
สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว18 14/07/2560 14/07/2560
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.คท. มท 0808.3/ว1412 14/07/2560 14/07/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000) ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1410 14/07/2560 14/07/2560
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.5/ว29,ว30 14/07/2560 14/07/2560
การคัดเลือกสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กปต. มท 0811.1/ว1408 13/07/2560 13/07/2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ตามแนวทาง Thinking School 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.3/ว1400 13/07/2560 13/07/2560
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference สน.บถ. มท 0809.2/ว61 13/07/2560 13/07/2560
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว17 12/07/2560 13/07/2560
ขอให้รายงานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี กม. มท 0804.5/ว1329 04/07/2560 13/07/2560
จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว1399 12/07/2560 12/07/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทนและสวัสดิการครู) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7397-7401   12/07/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7108-7183 07/07/2560 12/07/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7261-7336 07/07/2560 12/07/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายฯ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ค่าใช้จ่ายฯ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7185-7260 07/07/2560 12/07/2560
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ กค. มท 0803.3/ว1386 11/07/2560 12/07/2560
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 Thailand English Online Contest by System (TEOC 3) กศ. มท 0816.3/ว1389 12/07/2560 12/07/2560
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ และมีสิทธิส่งเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานฉบับสมบูรณ์ (เพิ่มเติม) กจ. - 05/07/2560 12/07/2560
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.3/ว1381 11/07/2560 12/07/2560
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.3/ว1371 07/07/2560 12/07/2560
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว58 11/07/2560 11/07/2560
การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ กพส. มท 0810.8/ว1383 11/07/2560 11/07/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7402 07/07/2560 11/07/2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค 
[สิ่งที่่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.5/ว1382 11/07/2560 11/07/2560
หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไปช่วยราชการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว57 11/07/2560 11/07/2560
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบ 60 กพส. มท 0810.8/ว1380 11/07/2560 11/07/2560

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^