Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/7

 
หนังสือราชการ สถ./7 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1370 07/07/2560 11/07/2560
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สน.คท. มท 0808.2/ว3835 07/07/2560 07/07/2560
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) กพส. มท 0810.5/ว1372 07/07/2560 07/07/2560
แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.5/ว1369 07/07/2560 07/07/2560
ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว1367 07/07/2560 07/07/2560
การประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล) กพส. มท 0810.5/ว1368 07/07/2560 07/07/2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว55 06/07/2560 07/07/2560
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1364 06/07/2560 06/07/2560
แจ้งชะลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ระดับประเทศ) กศ. มท 0816.2/ว1347 05/07/2560 06/07/2560
แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว54 05/07/2560 06/07/2560
การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1351 06/07/2560 06/07/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1352 06/07/2560 06/07/2560
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.5/ว1346 05/07/2560 06/07/2560
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนกีฬา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว 1330 05/07/2560 05/07/2560
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 05/07/2560 05/07/2560
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ กพส. มท 0810.5/ว1344 05/07/2560 05/07/2560
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ.2554 สน.คท. มท 0808.2/ว3748 04/07/2560 05/07/2560
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.4/ว1326 04/07/2560 05/07/2560
ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน กพส. มท 0810.5/ว1307 30/06/2560 04/07/2560
แจ้งเปิดระบบการบันทึกข้อมูล LPA ด้านที่ 6 นวัตกรรมท้องถิ่น ในระบบฐานข้อมูลกลางของ อปท. (INFO) 
[คู่มือ]
กพส. มท 0810.7/ว6989 04/07/2560 04/07/2560
แจ้งการเร่งรัดการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (สถ - อปท) ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.7/ว6990 04/07/2560 04/07/2560
ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว1320 03/07/2560 04/07/2560
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว1328 04/07/2560 04/07/2560
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 03/07/2560 03/07/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3540 26/06/2560 03/07/2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส. มท 0810.6/ว1297 30/06/2560 03/07/2560
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.3/ว1314 30/06/2560 30/06/2560
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 กศ. มท 0816.5/ว1310 30/06/2560 30/06/2560
รายงานผลการดำเนินการกรอบการประเมินสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2560 
[เอกสาร 1]     [เอกสาร 2] 
[ประเมินตนเอง]     [แบบรายงานฯ]
กปต. มท 0811.1/ว1284 29/06/2560 30/06/2560
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว50 29/06/2560 30/06/2560
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ฯ กพส. มท 0810.4/ว1280 29/06/2560 29/06/2560
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว75 29/06/2560 29/06/2560
การดำเนินงานโครงการ น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ กพส. มท 0810.6/ว1281 29/06/2560 29/06/2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.2/ว1270 27/06/2560 29/06/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 สน.คท. - 27/06/2560 28/06/2560
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว1272 28/06/2560 28/06/2560
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว1273 28/06/2560 28/06/2560
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว1274 28/06/2560 28/06/2560
ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล และคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา สน.บถ. มท 0809.2/ว49 28/06/2560 28/06/2560
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 5/2560 สล. มท 0801.4/ว1276 28/06/2560 28/06/2560
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1271 28/06/2560 28/06/2560
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1248 27/06/2560 28/06/2560
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ กยผ. มท 0815.3/ว1252 27/06/2560 27/06/2560
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/1241 26/06/2560 27/06/2560
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดในการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน กศ. มท 0816.4/ว3573 27/06/2560 27/06/2560
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.6/ว1239 23/06/2560 27/06/2560
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว29 26/06/2560 27/06/2560
ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กพส. มท 0810.5/ว1235 23/06/2560 26/06/2560
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประสงค์จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.3/ว1240 26/06/2560 26/06/2560
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1221 22/06/2560 26/06/2560
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^