Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/9

 
หนังสือราชการ สถ./9 หน่วยงาน เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วันที่
ลงเว็บไซต์
พิธีรับประกาศเกียรติคุณฯ และลงนามปฏิญญาว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน กพส. มท 0810.5/ว1159 13/06/2560 13/06/2560
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.บถ. มท 0809.3/ว27 13/06/2560 13/06/2560
ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว3263 13/06/2560 13/06/2560
การชำระค่าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1138 12/06/2560 12/06/2560
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้วัสดุที่ปลอดแร่ใยหิน กพส. มท 0810.5/ว1133 12/06/2560 12/06/2560
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว1136 12/06/2560 12/06/2560
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว1135 12/06/2560 12/06/2560
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.2/ว1134 12/06/2560 12/06/2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1113 07/06/2560 09/06/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1126 09/06/2560 09/06/2560
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803.3/ว1122 09/06/2560 09/06/2560
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.3/ว1112 07/06/2560 08/06/2560
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
สล. มท 0808.3/ว1114 07/06/2560 07/06/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 สน.คท. - 07/06/2560 07/06/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว5912 07/06/2560 07/06/2560
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว41 07/06/2560 07/06/2560
ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1103 07/06/2560 07/06/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/5777-5844 05/06/2560 07/06/2560
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว1051 30/05/2560 07/06/2560
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กยผ. มท 0815.3/ว1101 06/06/2560 07/06/2560
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว1100 06/06/2560 06/06/2560
ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 และการดำเนินการตามประกาศฯ กศ. มท 0816.4/ว3098 06/06/2560 06/06/2560
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว1087 05/06/2560 06/06/2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 4 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว1079 05/06/2560 06/06/2560
การจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว1076 02/06/2560 05/06/2560
การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
[เอกสารแนบ]
กศ. มท 0816.4/ว1080 05/06/2560 05/06/2560
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว1084 05/06/2560 05/06/2560
การปรับปรุงแก้ไข และ อธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local performance Assessment : LPA) (สถ - อปท) ประจำปี 2560 
[เอกสารแนบ]
กพส. มท 0810.7/ว1081 05/06/2560 05/06/2560
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลประกอบการรายงานผลตามข้อสั่งการ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (การประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560) 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว1083 05/06/2560 05/06/2560
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 กพส. มท 0810.2/ว1078 02/06/2560 05/06/2560
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว1077 02/06/2560 05/06/2560
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 
[เอกสารแนบ]
กพส. มท 0810.6/ว1072 02/06/2560 05/06/2560
การตรวจสอบรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 สน.บถ. มท 0809.3/ว1074 02/06/2560 02/06/2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24 02/06/2560 02/06/2560
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2560 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว1064 31/05/2560 01/06/2560
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 กค. มท 0803.3/ว1068 01/06/2560 01/06/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2975 30/05/2560 01/06/2560
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กศ. มท 0816.3/ว1060 30/05/2560 31/05/2560
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว1055 30/05/2560 31/05/2560
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2989 31/05/2560 31/05/2560
การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin 2 เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง กศ. มท 0816.5/ว1061 31/05/2560 31/05/2560
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.5/ว1050 29/05/2560 31/05/2560
การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1053 30/05/2560 30/05/2560
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : ccis) ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.4/ว1059 30/05/2560 30/05/2560
การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1058 30/05/2560 30/05/2560
แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.6/ว942 05/05/2560 30/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 รุ่นที่ 16-20 
[รายชื่อ]
สน.คท. มท 0808.2/ว1045 26/05/2560 30/05/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 สน.คท. - 29/05/2560 29/05/2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
[แบบตอบรับฯ]
ศส. มท 0806.4/ว1043 25/05/2560 26/05/2560
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 สน.บถ. มท 0809.3/ว1044 26/05/2560 26/05/2560

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^