Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ลำดับ ที่ ลงวันที่ เรื่อง
1 กษ 1004/ว 181 8 กุมภาพันธ์ 2560 ซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผุ้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 
2 กษ 1004/ว 56 16 มกราคม 2560 เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 
3 กษ 1004/ว 53 16 มกราคม 2560 ขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ 
4 กษ 1004/ว 1460 16 พฤศจิกายน 2559 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม
5 กษ 1004/ว 1445 15 พฤศจิกายน 2559 การแก้ไขแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
6 กษ 1004/ว 1365 2 พฤศจิกายน 2559 แนวทางการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
7 กษ 1004/ว 1301 19 ตุลาคม 2559 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
8 กษ 1004/ว 1046 26 สิงหาคม 2559 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559
9 กษ 1004/ว 130 28 มกราคม 2559 เร่งรัดโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
10 กษ 1004/ว 13 6 มกราคม 2559 การขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
11 กษ 1004/ว1481 8 ธันวาคม 2558 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2557/2558 
12 กษ 1004/ว1447 27 พฤศจิกายน 2558 การดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่28 ตุลาคม 2558 และวันที่ 15 กันยายน 2558 
13 มท 0624/ว7066 24 พฤศจิกายน 2558 ขอความร่วมมือในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 
14 กษ 1004/ว1376 11 พฤศจิกายน 2558 การดำเนินให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 
15 กษ 1004/ว1350 4 พฤศจิกายน 2558 เร่งรัดการสำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2558 
16 กษ 1004/ว1251 12 ตุลาคม 2558 เงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2557 
17 กษ 1004/ว1248 9 ตุลาคม 2558 เร่งรัดการสำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2558 
18 กษ 1004/ว1202 28 กันยายน 2558 ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
19 กษ 1004/9832-9836 24 กันยายน 2558 เร่งรัดการสำรวจและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2558 (ภาวะฝนแล้ง) 
20 กษ 1004/ว1179 23 กันยายน 2558 การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรผู้ซื้อประกันภัยข้าวนาปี 2558 
21 กษ 1004/ว1162 21 กันยายน 2558 เร่งรัดการสำรวจและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
22 กษ 1004/ว 671 2 มิถุนายน 2558 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558
23 กษ 1004/ว 181 8 กุมภาพันธ์ 2560 ซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
24 กษ 1004/ว 56 16 มกราคม 2560 เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559
25 กษ 1004/ว 53 16 มกราคม 2560 ขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ
26 กษ 1004/ว 1460 16 พฤศจิกายน 2559 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม
27 กษ 1004/ว 1445 15 พฤศจิกายน 2559 การแก้ไขแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
28 กษ 1004/ว 1365 2 พฤศจิกายน 2559 แนวทางการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
29 กษ 1004/ว 1301 19 ตุลาคม 2559 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
30 กษ 1004/ว 1046 26 สิงหาคม 2559 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559
31 กษ 1004/ว 130 28 มกราคม 2559 เร่งรัดโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
32 กษ 1004/ว 13 6 มกราคม 2559 การขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
33 กษ 1004/ว477 21 กรกฎาคม 2557 การขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2555/57
34 กษ 1004/ว 1100 16 ตุลาคม 2556 การส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
35 กษ 1004/ว1036 25 กันยายน 2556 การขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2555/56
36 กษ 1004/ว 944 3 กันยายน 2556 การขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2555/56
37 กษ 1004 / ว362 29 มี.ค 56 เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2555
38 กษ 1004/ว 982 22 ส.ค 55 ขอเชิญประชุมชี้แจงขั้นตอน และการใช้ระบบข้อมูลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
39 กษ 1004/ว 950 14 ส.ค 55 การขอรับเเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2553-2554
40 กษ 1004/ว 585 23 พ.ค 55 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี 2555
41 กษ 1004 /ว 287 13 มี.ค 55 เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554/55
42 กษ 1004/ ว 214 21 ก.พ 55 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
43 กษ 1004/ว 117 1 ก.พ 55 รายงานพื้นที่ปลูกยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554/55
       
[ดาวน์โหลดคู่มือ]
ผู้เขียน : admin
โพสต์เมื่อ : 11 ก.ย. 2560
ป้ายกำกับ : ระเบียบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^