Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
 
ระเบียบฉบับนี้ กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมืองจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง รวมทั้งรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และยื่นต่อ กกต.
โดยการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้รวมถึงบรรดาเงิน ทรัพย์สิน หรือ “ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้” ที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลใดๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน รวมถึงการให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ ทรัพย์สิน หรือการให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าหรืออัตราค่าบริการ หรือคิดมูลค่าหรืออัตราค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า (ลดราคา) หรือนำมาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทน(ฟรี) เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นยินยอมหรือไม่คัดต้าน ในกรณีที่นำทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ กกต. จัดให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน
ให้ผู้สมัครแต่ละคนและพรรคการเมือง ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อกกต.ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง
 
อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/006/T_0019.PDF
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^