Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ปี 2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ปี 2565

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท

2. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 25 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการตรวจสอบบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ลิงค์ประกาศรับสมัคร  https://www.cad.go.th/download/news/an_20220329_1.pdf

ลิงค์สมัครที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ”


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^