Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว ครั้งที่ 6

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่าจากการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว จำนวน ๕ ครั้ง ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ประกอบกับบางตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้บัญชีเป็นตำแหน่งที่บัญชีผู้สอบได้ในกลุ่มภาค/เขตนั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนหมดบัญชีแล้ว ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งตามลำดับที่ สอบได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัว (ตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้งใน ๓ กรณี ดังนี้
    ๑.บรรจุในตำแหน่งที่สอบได้ และกลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
    ๒.บรรจุในตำแหน่งที่สอบได้ในกลุ่มภาค/เขตอื่น (ไม่ใช่กลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชี)
    ๓.บรรจุในตำแหน่งประเภทและระดับต่ำกว่าตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยกำหนดให้มารายงานตัวในวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
    สำหรับรายละเอียดตำแหน่งและลำดับที่เรียกรายงานตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 เป็นไปตาม “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ” “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (บรรจุภาค/เขตอื่น)” และ “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภทและระดับต่ำกว่าที่สอบได้(ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)” ท้ายประกาศนี้ โดยขอให้ผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งและลำดับตามบัญชีเรียกมารายงานตัวดังกล่าว ได้มารายงานตัวตาม วัน เวลา และ สถานที่ตามที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับ การบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้(จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)สำหรับผู้ที่ได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาค/เขตอื่นและไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการในกลุ่มภาค/เขตอื่น(จะยังได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับตำแหน่ง และกลุ่มภาค/เขตที่สอบแข่งขันได้เช่นเดิม)ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายชุดสุภาพ และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแสดงตน เพื่อรายงานตัวด้วย
    อนึ่ง ให้ผู้ที่ได้รับการเรียกมารายงานตัวตาม “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภทและระดับตำกว่าที่สอบได้(ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)” นำหลักฐานการศึกษาที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง มาแสดงในวันรายงานตัวดังกล่าวด้วย
****************************

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^