การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตําแหน่งและอันดับเงินเดือน สําหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานการสอน ตําแหน่งครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 23 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตําแหน่งและอันดับเงินเดือน สําหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานการสอน ตําแหน่งครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

๑. สําเนาประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตําแหน่งและอันดับเงินเดือน สําหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานการสอน ตําแหน่งครู ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. สําเนาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตําแหน่งและอันดับเงินเดือน สําหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานการสอน ตําแหน่งครูของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. สําเนาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตําแหน่งและอันดับเงินเดือน สําหรับการโอนย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานการสอน ตําแหน่งครูขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^