Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
1 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2 แบบประเมินคุณธรรมและความความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด)
 
3 แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
4 แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
5 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
6 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
7 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
8 แผนบูรณการต่อต้านการทุจริต ปี พ.ศ. 2562 ฉบับล่าสุด
 
9 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ ITA ปี พ.ศ. 2561 ฉบับคู่มือที่ใช้ประกอบการประชุมเฉพาะ ในวันที่ 27-28 กันยายน 2560
 
10 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินโครงการ ITA วันที่ 27-28 กันยายน 2560 โดยนายประหยัด พวงจำปา (รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
 
11 เอกสารการประชุมชี้แจงการประเมินโครงการ ITA วันที่ 27-28 กันยายน 2560 โดยนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ (หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ)
 
12 แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (External) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
13 แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
14 ระเบียบวิธีการประเมินและการปฏิบัติของที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
15 โปรแกรมคำนวณคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำหรับที่ปรึกษาผู้ดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 
16 เอกสารแนบท้ายคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ปรึกษา ผู้ดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
17 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน ITA และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (คุณชนิดา อาคมวัฒนะ)
 
18 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน ITA และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (ท่านรองฯ ประหยัด พวงจำปา)
 
19 เอกสารประกอบการ Conference ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (4 ก.ค. 2560)
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^