Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือแนะนำการสมัครสอบ ปี 60

คู่มือแนะนำการสมัครสอบ ปี 60
คู่มือแนะนำการสมัครสอบ 
การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2560
เพื่อประโยชน์ของท่านเองโปรดอ่านคำแนะนำการสมัครสอบให้เข้าใจโดยละเอียด
1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 1 กันยายน 2560
2. ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 กลุ่มภาค/เขต และเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้
3. ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบจะต้องเป็นข้อมูลตรงตามความเป็นจริง หากมีการตรวจสอบเอกสารและหรือคุณวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือ ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้สมัครสอบต้องตรวจทานข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัครสอบ เมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบ ถือว่าใบสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ
5. ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่กรอกไว้ในใบสมัครสอบจะต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ และหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ หากไม่ตรงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
6. คุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครใช้ในการสมัครต้องเป็นคุณวุฒิในระดับ และสาขาหรือทางตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามประกาศรับสมัคร
7. เมื่อผู้สมัครสอบส่งใบสมัครในระบบแล้ว จะต้องพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมสอบก่อน ระบบรับสมัครจึงจะออกเลขประจำตัวสอบให้ตามตำแหน่งที่สมัครสอบได้ โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้
7.1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ได้ 3 ช่องทาง คือ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ และผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ภายในเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึง 2 กันยายน 2560 (วันที่ 2 กันยายน 2560 ชำระได้ถึงเวลา 21.00 น.) หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว สามารถพิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com ที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ แล้วพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบลงบนกระดาษ A 4 จำนวน 1 ฉบับ
7.2 ผู้สมัครสอบจะต้องนำรูปถ่ายสำหรับใช้ในการสอบครั้งนี้ เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดในใบสมัครสอบ และจะต้องลงลายมือชื่อที่ด้านท้ายใบสมัครด้วย
8. ผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานและเอกสารเพื่อใช้แสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในการเข้าสอบแข่งขันให้ครบถ้วน ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งไม่มีสิทธิเข้าสอบ
9. ผู้สมัครต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
10. การจัดที่นั่งสอบและตารางสอบในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการบริหารจัดการตารางสอบให้มีความเหมาะสม โดย กสถ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ซึ่งผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบเพื่อเข้าสอบให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
1. คลิกที่ปุ่ม "สมัครสอบแข่งขัน" เพื่อสมัครสอบ
2. อ่านรายละเอียด คู่มือแนะนำการสมัครสอบ และ ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน รวมถึง ข้อควรระวัง ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
3. ดำเนินการเลือกภาค/เขต ที่เปิดรับสมัคร โดยสามารถดำเนินการได้โดยการคลิก ข้อความ “คลิกที่นี่เพื่อสมัคร” ในบรรทัดของภาค/เขต ที่เปิดรับสมัคร
4. เลือกตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยทำการเลือกประเภทก่อน จากนั้นจึงเลือกตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยการคลิก ข้อความ “คลิกที่นี่เพื่อสมัคร” ในบรรทัดของตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
5. กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนด้วย รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเกิด และรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser Code) ให้ครบถ้วน และ คลิกปุ่ม “สมัครสอบ”
6. ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ที่ระบบกำหนดไว้ให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม “ถัดไป”
7. ทำการตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง และคลิกปุ่ม “ยืนยัน” หากพบว่า มีการกรอกข้อมูลผิดพลาดให้คลิกปุ่ม “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลและคลิกปุ่ม “ถัดไป”อีกครั้ง จากนั้นทำการตรวจทานอีกครั้ง เมื่อพบว่าข้อมูลถูกต้อง จึงคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
8. ทำการตรวจสอบข้อมูลสำคัญครั้งสุดท้าย ว่าตรงกับความต้องการในการสมัครสอบหรือไม่ จากนั้น คลิกปุ่ม “ส่งใบสมัคร”
9. ทำการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน โดยการคลิกปุ่ม “พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน” และชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ ตู้ ATM หรือ ทางระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2560 (วันที่ 2 กันยายน 2560 สามารถชำระได้ถึงเวลา 21.00 น.)

ข้อควรระวัง
- ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
- กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง ( 13 หลัก ) เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
- การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม "ส่งใบสมัคร" เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
- ควรอ่านประกาศขั้นตอนการสมัครสอบและคู่มือแนะนำการสมัครสอบให้เข้าใจก่อนที่จะสมัครสอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ กรุณาติดต่อ 062-6011331
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ โทร 02-697-0999 กด 1 กด 201 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ข้อมูลจาก http://www.dlaapplicant2560.com
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^