Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 จากสำนักงบประมาณ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 จากสำนักงบประมาณ
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
2. ครุภัณฑ์การเกษตร
3. ครุภัณฑ์การแพทย์
4. ครุภัณฑ์การศึกษา
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
9. ครุภัณฑ์โรงงาน
10. ครุภัณฑ์สานักงาน
11. ครุภัณฑ์สารวจ
12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์


คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
2. ครุภัณฑ์การเกษตร
3. ครุภัณฑ์การแพทย์
4. ครุภัณฑ์การศึกษา
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
9. ครุภัณฑ์โรงงาน
10. ครุภัณฑ์สานักงาน
11. ครุภัณฑ์สารวจ
12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์


ภาคผนวก
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 48 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2516
เรื่อง การกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์และบ้านพักข้าราชการ
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
3. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์[ดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^